Članovi misije

Carmen Floršic, opunomoćeni ministar